Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

6555 e88b 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
4606 aac2 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi

March 31 2017

9341 f072 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 19 2017

Reposted fromfitvet fitvet

March 14 2017

March 12 2017

8193 f5f7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5019 3118 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 10 2017

Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna viainfime infime

March 07 2017

Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr

March 04 2017

może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

July 10 2015

Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapanameraicon panameraicon
0162 c6bb 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabesomebody besomebody
8294 7e27 420
Reposted fromkakus kakus viabesomebody besomebody
Podnoszę powieki, widzę Twój uśmiech. Spoglądam Ci w oczy: niebo jest bliżej.
— :*
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabesomebody besomebody
5951 bdb6 420
Reposted fromwisniakowska wisniakowska viabesomebody besomebody
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl